Digraphs are a way in VIM to enter accented latin characters or non-latin characters.
You enter digraphs in VIM by typing: For example: For most but not all digraphs the order of the two characters does not matter. For instance: Or Also sometimes the case is not relevant, sometimes it is: Here is the full table
!"%'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
*                           ΑΒΞΔΕΦΓΘΙΪΚΛΜΝΟΠΨΡΣΤΥΫΩΧΗΖ αβξδεφγθιϊκλμνοπψρστυϋωχηζ*
=                      АБЦДЕФГХИЙКЛМНОП РСТУВ ЫЗ абцдефгхийклмноп рстув  ыз=
+ ٌ ُ   ـ، َِْ ّ      ً؛ٍ؟אב דע גה יכלמנ פקרסת  וח ז ابصدعفجهغىكلمن پقرست ڤوخيز+
4             ¼ ¾                                         4
a         ª  ۰۱۲۳۴۵۶۷۸۹                 å    я      a
e                                       ¥ æ   єэ œ     e
i                                         і  ƣ    їi
o         º                  ©            ё      o
u                            ¤            ю     u
!|   {                  À   È   Ì     Ò     Ù    à   è   ì     ò     ù   !
"  Ь˝             Ъ               Ő     Ű                    ő     ű     "
'  ь´            ъ Á Ć É ǴءÍ ĹŃÓ ŔŚ Ú  ÝŹ á ć é ǵ í ĺḿńó ŕś ú  ýź'
(   ˘                       Ă   Ĕ Ğ Ĭ     Ŏ     Ŭ      ă   ĕ ğ ĭ     ŏ     ŭ     (
-    ± ­             Ā  ÐĒ  Ī     Ō     Ū      ā  ðē  ī     ō     ū     -
/                            Đ  ǤĦ   Ł  Ø    Ŧ     Ƶ    đ  ǥħ   ł  ø    ŧ     ƶ/
1                       Ǟ             Ǭ~Q           ǟ             ǭ           1
2         ½                      ~R  ~N                          2
9                                      Ơ     Ư                    ơ     ư     9
:  ¨     ÷               Ä   Ë  Ï     Ö     Ü Ÿ  ä   ë  ï     ö    ü ÿ :
;   ˛                       Ą   Ę   Į     Ǫ     Ų      ą   ę   į     ǫ     ų     ;
<  ˇ                   «  Ǎ ČĎĚ Ǧ Ǐ ǨĽ ŇǑ  ŘŠŤǓ    Ž ǎ čďě ǧ ǐǰǩľ ňǒ  řšťǔ    ž<
>                   » Â Ĉ Ê ĜĤÎĴ    Ô   Ŝ Û Ŵ Ŷ â ĉ ê ĝĥîĵ    ô   ŝ û ŵ ŷ>
?   ~                      Ã      Ĩ    ÑÕ     Ũ    ã      ĩ    ñõ     ũ   ?
%   ϴ                        Ά ЧЂΈ Ѓ ΊЈך םןΌף  Ш ΎЎΏ ΉЖ ά чђέ ѓ ίј    ό   ш ύўώ ήж%
_                                                     _
.   ˙            ĊĖĠİ  Ŀ    Ż  ċėġı  ŀ    ż.
,   ¸                         Ç  Ģ  ĶĻ Ņ   ŖŞŢ         ç  ģ  ķļ ņ   ŗşţ      ,
r                                                         Ʀ r
R                                                        R
s    ς                           Ћ         ѕ              ßћ      s
S       ¹²³ʿ     Ѕ~G  ~H     |   ~X~S ~J     ٰ                      S
c                                    Щ                          щ       c
)}                                                                               )
0  ˚                                         Ů                          ů   0
3                      Ǣ Ҁ  ѲҐ   Ϟ Ϝ ѪϠ  ~OϚ Ѵ  Ѣ  ǣ ҁ  ѳґ ΐϵϟ ϝ ѫϡ   ϛΰѵ  ѣ 3
5                                                              5
6                                                              6
7                          Ǡ                          ǡ                         7
8                                                                            8
A                           Å       Я    ~@  ~F                              A
B                             ¦                                            B
C                          ~_ ~T~P  ~Y       ~]   ~Z                                C
D                               Ʒ        ~K                                   D
E                            Æ      ЄЭ   Œ   §                                 E
F                                                                               F
G   Ϙ    ϙ                     °~W        Ŋ    ~V                                 G
H                           ~B         ~C    Þ     أ                 ؤ ئظH
I¡                        ¿  ~[   І    Ƣ ~M      Ї                            I
J                                   ~IIJ ЌЉ Њ           צ                           J
K                                                                               K
L                                       ~E                                 L
M         ·                               ~^         آ                         M
N                                  ~D                                          N
O                                  ~AЁ    ¬                                   O
P                                                                            P
Q                                                                                 Q
T                             ^?             ~\                               T
U                                  Ю     ~L                                U
V                                                                               V
W                                        ~U                                        W
X      ×                                                                     X
Y                                                                                Y
Z                              ЏǮ                                              Z
b                                                                             b
d                                        £              ض                      d
f                                                           گ                   f
g                                             ®                      ŋ            g
h                                        ש      إ              þ   h
j                                           ט     ץ         ij ќљ њ     ط      j
k                                                          ذ   ح  ĸ        ث      k
l                                                                       l
m   ¯                                                                   ة      m
n   ʼn                                                                ش       n
p                                                                                 p
q                                                                                 q
t                              ¢                                              t
v                                                                               v
w                                                                                w
x                                                                               x
y                                        µ                                        y
z                                                          џǯ                     z
!"%'()*+,-./0123456789:;<=>?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ_abcdefghijklmnopqrstuvwxyz